STATUT STOWARZYSZENIA TWÓRCZEGO POLART

uchwalony w Krakowie 23 kwietnia 2005 r.

tekst jednolity

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Stowarzyszenie Twórcze POLART, jest dobrowolną organizacją zrzeszającą twórców oraz inne osoby związane z twórczością artystyczną i intelektualną.
 2. Stowarzyszenie Twórcze POLART może używać skróconej nazwy „POLART”.
 3. POLART ma prawo używać pieczęci i identyfikującego go znaku słowno – graficznego, a także używać odpowiedników nazw i skrótów w językach obcych.
 4. POLART posiada zastrzeżony znak słowno – graficzny „POLART” stanowiący załącznik do niniejszego Statutu.

Znak słowno – graficzny stanowi dobro POLARTU i może być używany przez jego członków lub prze inne osoby na zasadach określonych przez Zarząd POLARTU.

Teren działania i siedziba Stowarzyszenia

 • 2
 1. Terenem działania POLARTU jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. POLART może działać
  również poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą POLARTU jest Kraków.
 • 3

POLART posiada osobowość prawną.

 • 4

POLART może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji

o tym samym lub podobnym profilu działania.

Cele i sposoby ich realizacji

 • 5

Celem POLARTU jest:

 1. popieranie i promowanie sztuki,
 2. umożliwianie wymiany informacji i poglądów z różnych obszarów kultury,
 3. prezentowanie dorobku twórców polskich i zagranicznych
 4. udzielanie pomocy organizatorom i animatorom sztuki,
 5. gromadzenie i udostępnianie dzieł sztuki,
 6. zabezpieczanie zbiorów.
 • 6

POLART prowadzi swoją działalność poprzez:

 1. prezentacje plastyki, poezji i muzyki,
 2. organizowanie galerii, wystaw, konferencji, sympozjów i plenerów oraz upowszechnianiu wiedzy o sztuce,
 3. wydawanie biuletynu informacyjnego w formie pisma artystycznego,
 4. promocyjne wydawanie tomików poezji najnowszej i esejów o sztuce ilustrowanych sztuką,
 5. współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz organizacjami społeczno-zawodowymi w kraju i za granicą.

Członkowie; prawa i obowiązki członków

 • 7
 1. Zwyczajnymi członkami POLARTU są osoby fizyczne.
 2. Nadzwyczajnymi członkami są: członkowie honorowi i członkowie wspierający.
 • 8
 1. Osoba fizyczna zostaje zwyczajnym członkiem POLARTU po złożeniu deklaracji
  o przystąpieniu i po podjęciu przez Walne Zebranie Członków uchwały o przyjęciu osoby
  w poczet członków.
 2. Członek zwyczajny ma prawo:
 3. wybierać i być wybieranym do organów POLARTU,
 4. uczestniczyć w    Walnych   Zebraniach Członków  z   prawem    głosowania,
 5. uczestniczyć we wszystkich formach działalności POLARTU,
 6. korzystać ze świadczeń, urządzeń i pomocy koleżeńskiej.
 7. Obowiązkiem zwyczajnego członka POLARTU jest:
 8. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał Władz POLARTU,
 9. przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 10. udział w pracach Stowarzyszenia,
 11. terminowe płacenie uchwalonych przez Walne Zebranie Członków składek
  i innych świadczeń.
 12. Członkostwo zwyczajne wygasa w wyniku:
 13. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 14. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu POLARTU, na skutek nieprzestrzegania statutu, prowadzenia działalności na szkodę POLARTU lub nieopłacania składek członkowskich przez trzy kolejne miesiące,
 15. wykluczenia z POLARTU, na podstawie uchwały Zarządu, w razie skazania prawomocnym wyrokiem sadu powszechnego orzekającym pozbawienie praw publicznych,
 16. śmierci członka,
 17. rozwiązania POLARTU.
 18. W przypadku gdy utrata członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu, zainteresowanemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków, którego postanowienia są ostateczne.
 19. Odwołanie wnosi się w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały Zarządu. Do czasu rozpoznania odwołania, zainteresowany jest zawieszony w prawach członka.
 20. Osoby, które dobrowolnie wystąpiły lub zostały skreślone mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do POLARTU, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od daty wystąpienia lub skreślenia oraz po uprzednim uregulowaniu zaległych składek członkowskich przypadających na dzień ustania ich członkostwa.
 21. Osoby, które zostały wykluczone mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do POLARTU po upływie okresu kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sadu powszechnego.
 22. Zarząd na uzasadniony wniosek zainteresowanego, może podjąć uchwałę o przywróceniu byłemu członkowi POLARTU członkostwa z zachowaniem ciągłości przynależenia.
 • 9
 1. Godność członka honorowego POLARTU nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w spotkaniach Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym oraz prawo korzystania ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich i innych należności obowiązujących w Stowarzyszeniu. Do obowiązków członka honorowego należy:
 4. postępowanie zgodnie z postanowieniami statutu,
 5. podporządkowanie się uchwałom władz Stowarzyszenia,
 6. udział w pracach Stowarzyszenia
 7. Członkostwo honorowe wygasa w wyniku
  1. dobrowolnego zrzeczenia,
  2. śmierci członka Stowarzyszenia,
  3. pozbawienia go tej godności uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 • 10
 1. Osoba lub organizacja nie posiadająca osobowości prawnej zostaje członkiem wspierającym POLARTU po złożeniu deklaracji o przystąpieniu i po podjęciu uchwały przez Zarząd.
 2. Członek wspierający poprzez swojego przedstawiciela korzysta z praw należnych członkowi honorowemu.
 3. Obowiązkiem członka wspierającego jest:
 1. postępowanie zgodne z postanowieniami statutu,
 2. podporządkowanie się uchwałom i postanowieniom władz POLARTU,
 3. udział w pracach Stowarzyszenia,
 4. opłacanie składek i innych zadeklarowanych świadczeń.
 5. Członkostwo nadzwyczajne wygasa w wyniku:
 6. a) dobrowolnego  wystąpienia,
 7. b) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu podjętej, na skutek nieprzestrzegania
  statutu przez członka wspierającego, prowadzenia działalności na szkodę POLARTU
  lub nieopłacania składek członkowskich przez trzy kolejne miesiące,
 8. c) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu podjętej, w razie skazania członka
  wspierającego prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego, orzekającym
  pozbawienie praw   publicznych,
 9. d) śmierci członka,
 10. rozwiązania POLARTU.
 • 11

Rejestr członków POLARTU  prowadzi Zarząd.

Władze POLART

 • 12
 1. Organami POLARTU są:
 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
  1. Organem honorowym jest Honorowy Prezes POLARTU, który nie jest władzą POLARTU

Walne Zebranie Członków

 • 13
 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się raz na rok do końca czerwca każdego roku, a jako Walne Zebranie Członków sprawozdawczo – wyborcze raz na 5 lat.
 3. Termin, miejsce i proponowany porządek obrad Zebrania Członków ustala Zarząd, powiadamiając członków co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem Zgromadzenia.
 • 14
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków
 4. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie
  do 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.
 5. Powiadomienie powinno nastąpić co najmniej na 15 dni przed ustalonym terminem Zgromadzenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 15

Uchwał Walnego Zebrania Członków wymagają:

 1. a) zmiana Statutu
 2. powoływanie członków Zarządu,
 3. powoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
 4. zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz sprawozdań finansowych,
 5. udzielanie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Komisji Rewizyjnej,
 6. nadawanie godności członka honorowego,
 7. nadawanie godności honorowego Prezesa POLARTU,
 8. przyjmowanie programów działania Stowarzyszenia,
 9. ustanawianie wysokości i terminów płatności składek członkowskich,
 10. nabywanie i zbywanie nieruchomości,
 11. rozpatrywanie odwołań w sprawach pozbawienia członkostwa,
 12. rozwiązanie POLARTU.
 • 16
 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków zwyczajnych obecnych na posiedzeniu z wyjątkiem uchwały o zmianie Statutu i uchwały o rozwiązaniu POLARTU.
 2. Głosowanie jest jawne. Uchwały mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, jeżeli wniosek o tajne głosowanie złoży przynajmniej jeden z członków zwyczajnych obecnych na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków.
 3. Za obecnych uznaje się także członków, którzy upoważnili pisemnie innych członków
  zwyczajnych do udziału w głosowaniach w ich imieniu. Umocowanie nie obejmuje
  głosowania  w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Walnego
  Zebrania Członków oraz wyboru lub odwołania członków organów POLARTU.

Zarząd

 • 17

Zarząd jest organem wykonawczym prowadzącym bieżącą działalność POLARTU.

 • 18
 1. Zarząd składa się z 4 –12 członków – w tym Prezesa, do trzech Wice Prezesów, Skarbnika i Sekretarza Zarządu.
 2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków spośród zwyczajnych członków.
 3. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. Mandat każdego członka zarządu wygasa z dniem upływu kadencji Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu, bez względu na upływ kadencji.
 • 19
 1. Wygaśniecie mandatu członka Zarządu następuje:
 2. w wyniku rezygnacji członka Zarządu z chwilą jej złożenia,
 3. po odwołaniu członka przez Walnego Zebrania Członków,
 4. z mocy Statutu z chwilą utraty członkostwa w POLARCIE,
 5. z chwilą śmierci członka Zarządu.
 6. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu, Walne Zebranie Członków dokonuje, na najbliższym posiedzeniu wyborów, uzupełniających.
 • 20

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie planów działalności statutowej Stowarzyszenia,
 3. zwoływanie i przygotowanie Walnego Zebrania Członków,
 4. uchwalanie rocznego budżetu i zarządzanie majątkiem POLARTU,
 5. reprezentowanie POLARTU na zewnątrz,
 6. składanie Walnemu Zebraniu Członków raz w roku sprawozdania z działalności POLARTU,
 7. występowanie we wszystkich sprawach dotyczących stanu kultury, życia artystycznego, warunków uprawiania twórczości artystycznej i jej upowszechniania
  w kraju i za granicą,
 8. powoływanie grup ekspertów, komisji, zespołów problemowych jako organów doradczych i opiniodawczych,
 9. współpraca z innymi stowarzyszeniami i grupami twórczymi,
 • 21
 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub jednego z wiceprezesów,
  w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na pół roku.

W posiedzeniach Zarządu bierze udział przedstawiciel Komisji Rewizyjnej.

 1. Zarząd podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
 2. Dla ważności uchwały Zarządu niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.
 • 22

Zarząd reprezentuje POLART na zewnątrz.  Do składania oświadczeń woli zaciągania i  zobowiązań majątkowych w imieniu POLARTU uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie  albo dwóch członków Zarządu łącznie.

Komisja Rewizyjna

 • 23
 1. Komisja Rewizyjna wykonuje stały nadzór nad działalnością POLARTU we wszystkich obszarach jego działalności, a w szczególności:
 1. kontroluje zgodność działań organów ze Statutem, uchwałami Walnego Zebrania Członków i przepisami prawa,
 2. zatwierdza roczny budżet oraz opiniuje coroczne sprawozdania Zarządu
  z działalności składane Walnemu Zebraniu Członków,
 3. W celu realizowania swoich kompetencji Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz kontrolować księgi i dokumenty.
 • 24
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków.

3.Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 1. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat . Mandat członków Komisji Rewizyjnej wygasa z dniem upływu kadencji Komisji Rewizyjnej.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje do czasu dokonania wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.
 • 25

Wygaśniecie mandatu członka Komisji Rewizyjnej następuje:

 1. w wyniku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej z chwilą jej złożenia,
 2. w wyniku odwołania przez Walne Zebranie Członków,
 3. z mocy Statutu z chwilą utraty członkostwa w POLARCIE,
 4. z chwilą śmierci członka Komisji Rewizyjnej
 • 26
 1. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków dokonuje na najbliższym posiedzeniu wyborów uzupełniających.
 2. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej wybranego w drodze wyborów uzupełniających kończy się wraz z kadencja danej Komisji Rewizyjnej.
 • 27
 1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodniczący.
 2. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów,
  w obecności co najmniej połowy składu. W przypadku równowagi głosów przeważa głos Przewodniczącego.

Majątek

 • 28
 1. POLART prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Komisję Rewizyjną.
 2. Majtek POLARTU powstaje w szczególności z następujących źródeł:
 3. składek członkowskich
 4. innych świadczeń członkowskich,
 5. zapisów,
 6. spadków i darowizn,
 7. dochodów z kapitału,
 8. ofiarności publicznej
 9. dotacji i innych przychodów.
 • 29

POLART nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 • 30

Statut zmieniany jest przez Walne Zebranie Członków w drodze uchwały podjętej większością 2/3 członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków, po uprzednim wyłożeniu projektu zmian w siedzibie POLARTU na 30 dni przed głosowaniem.

 • 31
 1. Rozwiązanie POLARTU następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu Członków, po uprzednim wyłożeniu projektu uchwały w siedzibie POLARTU na 30 dni przed głosowaniem.
 2. Likwidatorami są członkowie Zarządu lub inne osoby wskazane uchwałą Walnego Zebrania Członków.
 3. Majątek pozostały po likwidacji POLARTU przeznacza się na cel określony uchwałą Walnego Zebrania Członków.